POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

www.capreahg.pl

Obowiązuje od: 23 kwietnia 2021 r.

§1

Tożsamość administratora danych

 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu online prowadzonego pod nazwą capreahg.pl jest Sprzedawca, tj. Katarzyna Taracha, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: CAPREA Agencja Reklamowa Katarzyna Taracha, adres: ul. Aleksandra Fleminga 33B, 03-176 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5242725181, e-mail: info@capreahg.pl
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.capreahg.pl lub za pośrednictwem profilu w serwisie Instagram: Capreahg (Caprea Home and Garden), w którym Kupujący może dokonywać zakupów produktów, dostępnych w ofercie Sprzedawcy.
 3. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2

Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem capreahg.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, złożyć Zamówienia na Towary, zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter), założyć konto w Sklepie podczas składania Zamówienia.
  2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Katarzynę Tarachę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: CAPREA Agencja Reklamowa Katarzyna Taracha, adres: ul. Aleksandra Fleminga 33B, 03-176 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5242725181, e-mail: info@capreahg.pl
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Sklepie, w tym Kupujący.
  4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele przetwarzania danych

 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. złożenia i realizacji Zamówienia w Sklepie lub poprzez wiadomość e-mail lub poprzez wiadomość w serwisie społecznościowych Instagram, realizacji przysługujących osobie praw związanych z realizacją Zamówienia, w tym rękojmi,
  2. rejestracji i założenia konta w Sklepie, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, dobrowolnej zgody Kupującego,
  3. wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, która jest kontrahentem lub klientem Administratora danych osobowych, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  4. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy, środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  5. marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora danych osobowych,
  6. wysłania informacji handlowych i marketingowych Administratora danych na adres e-mail, za zgodą osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  7. dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
 3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację Zamówienia i kontaktu.

§4

Sposoby pozyskiwania danych

 

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  1. wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
  2. wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  3. wypełnienie formularza Zamówienia w Sklepie lub poprzez wiadomość w serwisie społecznościowym Instagram lub poprzez wiadomość e-mail z Zamówieniem,
  4. rejestracja konta w Sklepie, podczas składania Zamówienia lub niezależnie od niego,
  5. podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
  6. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

 

§5

Zakres przetwarzanych danych

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
  1. złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
  2. dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
  3. złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,
  4. rejestracji konta w Sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,
  5. wystawienia rachunku lub faktury: dane rozliczeniowe, jak imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP.

 

§6

Okres przetwarzania danych

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  1. przez okres trwania zawartej umowy o świadczenie usług lub dostawę Towaru, a następnie przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, na podstawie art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  2. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy, o ile osoba nie zdecyduje się zawrzeć umowy z Administratorem danych osobowych lub złożyć Zamówienie w Sklepie,
  3. do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą,

§7

Odbiorcy danych

 

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
  1. hostingu strony www,
  2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień,
  3. prowadzenia obsługi księgowej,
  4. brokera usług kurierskich.
 2. Dane osobowe Użytkownika są powierzane wyłącznie w celu wykonania zawartej umowy i świadczenia usług przez Administratora danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w szczególności w związku z korzystaniem z systemów informatycznych, za pośrednictwem których są przetwarzane, w szczególności usług utrzymania hostingu oraz poczty elektronicznej. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe mogą być zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Brazylii, Singapuru, Japonii, Australii, Republiki Południowej Afryki.
 5. Administrator jest administratorem danych Kupujących i Obserwatorów, którzy korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na Fanpage’u Instagram Capreahg (Caprea Home and Garden), podczas kontaktu i składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie za ich pośrednictwem. W pozostałym zakresie administratorem danych użytkowników tego serwisu społecznościowego jest Facebook, Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy.
 6. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym opiera się na standardowych klauzulach umownych zawartych pomiędzy Administratorem danych osobowych a dostawcą usługi. Przetwarzanie danych nie narusza prywatności osób fizycznych. Dostawca usługi zapewnia najwyższe gwarancje ochrony danych.

 

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dnia od ich opublikowania na stronie Sklepu.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu